زمان دوره عنوان دوره آموزشي
16 ساعت (سرو موتورها و AC،DC ) معرفی انواع موتورهاي الكتريكي
16 ساعت انواع موتورهاي االقايي و بررسی ساختمان موتورها
16 ساعت مفهوم مقادیر نامی موتورها (سطوح ولتاژي و توانی الكتروموتورها)
16 ساعت ( Coil، RTD، Space heater، Thermo meter, سيم پيچ استاتور ، سيم پيچ رتور) شناخت اجزاء الکتریکی موتورها
16 ساعت (Stator، Rotor، Shaft، Bearing، Fan، Cooling، Grease، Cover) شناخت اجزاء مکانیکی الکترو موتورها
16 ساعت (Die cast Aluminum، Copper Bar، Die Cast Copper، Motor Enclosure ،ساختار روتور) دسته بندی موتورها
16 ساعت (International Cooling سیستم خنک کنندگی الکتروموتورها) موتور Cooling نحوه
16 ساعت (Insulation Class) طراحی حرارتی و کلاس عایقی
16 ساعت الکترو موتورها IP آشنایی با
16 ساعت اصول عملکرد و مشخصه موتورها
16 ساعت (بررسی مشخصه های گشتاور-سرعت) IEC و NEMA انواع گشتاور الکترو موتورها طبق استاندارد
16 ساعت آشنایی با موتورهای ضد انفجار
زمان دوره عنوان دوره آموزشي
8 ساعت آشنایی با انواع روش راه اندازی موتور ها ( علت نیاز به راه انداز و انواع روش های راه اندازی، DOL، استفاده از خازن در راه اندازی (و در غیر راه اندازی) ستاره مثلث، اتوترانس، راه انداز نرم (Soft starter) و درایوها)
8 ساعت علل بکارگیری ها و راه اندازی با درایوها
8 ساعت (، ترانزیستور، GTO، MOSFET،IGBT، IGCT ،دیودها، تریستور) مقدماتی در باب المان های سوئیچینگ
8 ساعت مبانی درایوها (بررسی درایوها به صورت بلوک دیاگرام، انواع درایوها شامل VSI، انواع ساختار داخلی درایوها شامل 2و3و5 سطحی، بررسی مدارات داخلی درایوهای 2 سطحی بررسی مدارات داخلی درایوهای 3 سطحی، هارمونیک و اثرات آن)
8 ساعت (PWM، SPWM، SVM، مقایسه الگوریتم های مختلف سوئیچینگ، شبیه سازی و مقایسه نتایج)الگوریتم های سوئیچینگ
8 ساعت فیلتر (لزوم استفاده از فیلتر، انواع فیلترها، طراحی فیلتر و شبیه سازی آن، روش های کنترل در درایوها، روش کنترل open loop شامل کنترل فرکانس، کنترل سرعت، کنترل گشتاور و بلوک دیاگرام های محدود کننده، روش کنترل حلقه بسته vector control – شامل مبانی کنترل حلقه بسته بدون سنسور،کنترل حلقه بسته DTC شامل مبانی، بلوک دیاگرام ها، مزایا و مقایسه با موتور DC، کنترل حلقه بسته با سنسور ENCODER)
8 ساعت طراحی و مهندسی سیستم درایو و موتور (سیستم تغذیه و انواع آن، محاسبات ترانسفورماتور بالادست، تاثیر هارمونیک ها در سیستم تغذیه بالادست، فیلترهای مسیر ورودی، محاسبات مربوط به توان، سایزینگ کابل ها، حفاظت بالادست، حفاظت موتور)
8 ساعت کار با نرم افزارها (کار با نرم افزارهای مربوط به محاسبات هارمونیک، کار با نرم افزارهای مربوط بهsaving Energy در کاربردهای( پمپ-فن کمپرسور))